Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Monitor-box csótánycsapda

BIZTONSÁGI ADATLAP
a 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően
 
A kiállítás kelte: 2008. december 01.
 
1. A készítmény neve:                     Monitor-box műanyag csótánycsapda
           
            Gyártó cég:                           Frowein GmbH & Co. KG
Am Reislebach 83, D-72461 Albstadt
Telefon: 0049 7432 9560
            Forgalmazó cég:                  BIOLON Kft.
                                                           8200 Veszprém, Erdész u. 12.
                                                           Telefon és fax: 88 329 053
Az egészségügyi információért felelős:
                                                               ETTSZ
                                                               1097 Budapest, Nagyvárad tér 2.
                                                               Sürgősségi telefonszáma: 80 201 199

 
 
2. Veszélyesség szerinti besorolás: --
           
3. Összetétel
            a) veszélyes anyag: --
           
 
4. Elsősegélynyújtás
            általános utasítás: --
belélegzés esetén: nem jellemző
            bőrre jutáskor: a ragasztó benzinnel távolítható el
szembe kerüléskor: szükség esetén orvoshoz fordulni
            lenyeléskor: nagy mennyiségű feromon lenyelésekor foduljon orvoshoz
            ellenszer: --
 
5. Tűzveszélyesség: nem tűzveszélyes
            alkalmas oltóanyag: CO2, hab és por; vízköd
            biztonságtechnikai okokból alkalmatlan oltóanyag: vízsugár
            védőfelszerelés: légzésvédő, teljes testet védő ruha (overall)    
 
6. Óvintézkedés baleset esetén
            személyi: a gyújtóforrást megszüntetni. Alaposan szellőztetni.
            környezetvédelmi: az érintett területet körülzárni
            kiömlés esetén: nem jellemző
 
7. Kezelés és tárolás: szobahőmérsékleten, száraz, hűvös helyen, tűzforrástól,
élelmiszerektől, gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó.
 
8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei
általános: kerüljük a ragasztónak a bőrrel való érintkezését;a termék használata közben étkezni, dohányozni tilos; a munka befejezése után alapos kéztisztítás szükséges.
            védőruházat: --
 
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok
            halmazállapot: szilárd
            szín: szürke
            szag: szagtalan
 
            sűrűség: --
vízben oldhatóság: --
            PH-érték: --
            robbanásveszély: nem robbanásveszélyes
            termikus bomlástermék: CO2
           
10. Stabilitás és reakciókészség
            elkerülendő: --
           
11. Toxikológiai adatok:
Belégzéskor, LC50 patkány (inhalatív mg/l/4h)                    nincs adat
            Lenyeléskor, LD50 patkány (orális mg/kg)                           nincs adat
            Bőrre kerülés esetén, LD50 patkány (dermális mg/kg)        nincs adat
            Bőrizgató hatás, tengerimalac:                                             nincs adat
            Szemizgató hatás, házinyúl:                                                nincs adat
Szenzibilizáló hatás, tengerimalac:                                      nincs adat
           
12. Ökotoxicitás: nincs adat
                       
13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: kis mennyiségben háztartási hulladékként kezelhető
 
14. Szállításra vonatkozó előírások: a szállítási előírások értelmében nem számít
veszélyes anyagnak
 
15. Szabályzási információk
                       
            S2                   gyermekek kezébe nem kerülhet
            S13                 élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
 
A címke megfelel a Közös Piac veszélyes áruk besorolásáról, csomagolásáról és feliratozásáról szóló irányelveinek.
A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. tv., és a végrehajtására kiadott 44/2000. EüM-rendelet "A veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól"; a dolgozók egészségének és biztonságának a vegyi anyagok munkahelyi alkalmazásával járó kockázatok elleni védelmére vonatkozó 25/200. EüM-SzCsM együttes rendelet.
Használatára vonatkozó információk a csomagoláson találhatók.
           
16. Egyéb
            Jelen biztonsági adatlap kiadásával a korábbi adatlapok érvényüket vesztik.
 
 
 
                                                                                  ....................................................